Agencija za zaštitu osobnih podataka

maske korona

Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini objavila je rješenje kojim se nadležnim tijelima na svim razinama vlasti u BiH zabranjuje objavljivanje osobnih podataka o osobama koje su pozitivne na koronavirus kao i osobama kojima su određene mjere samoizolacije.

Također, naloženo je da se odmah uklone i blokiraju osobni podaci o osobama koje su pozitivne na koronavirus i osobama koje poštuju određene mjere samoizoacije, a čiji su podaci javno objavljeni.
Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini je na osnovu saznanja da pojedina nadležna tijela, objavljuju osobne podatke o osobama pozitivnim na virus korona, kao i osobama kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije zbog pandemije virusa korona, pokrenula postupak za utvrđivanje zakonitosti takve obrade osobnih podataka, prenosi Klix.ba.

Naime, Agencija je zaprimila upit građana u kome se ističe da je Županijski stožer civilne zaštite HBŽ-a, objavio osobne podatke osoba kojima je izdana naredba o izolaciji i samoizolaciji, iako velika većina nije kršila naredbu. Kao dokaz navedenom, dostavljen je primjerak objavljenog spiska s osobnim podacima 238 osoba.

Prema sadržini dostavljenih dokaza, Uprava za inspekcijske poslove HBŽ objavila je “Popis osoba u izolaciji na dan 21.03.2020. godine” u kojem su navedeni osobni podaci svih osoba kojima je naređena izolacija i samoizolacija. Predmetni spisak sadrži osobne podatke o imenu, prezimenu, godini rođenja, gradu/mjestu, zemlji iz koje je došla osoba, datumu početka izolacije, broju telefona.

Osim toga, neki druga nadležna tijela kao u Trebinju, Konjicu i Čeliću na isti ili sličan način su objavili popise osoba koja su pozitivna na virus korona, kao i osoba kojima je određena izolacija ili samoizolacija.

Agencija je u provedenom postupku utvrdila sljedeće:

Nadležna tijela koji djeluju u izvanrednoj situaciji u vezi s pandemijom virusa korona, su javno objavili osobne podatke osoba koja su pozitivna na virus korona kao i osoba kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije, a ista nisu prekršila izdate naredbe.

Zakon o zaštiti osobnih podataka predstavlja osnovnu legislativu koja neposredno određuje obradu osobnih podataka. Shodno članu 1. Zakona, njegov osnovni cilj je da svim osobama na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade osobnih podataka koji se na njih odnose.

Osobni podaci znače bilo koju informaciju koja se odnosi na tjelesno lice koje je identificirano ili se može utvrditi identitet osobe, dok podaci koji otkrivaju zdravstveno stanje spadaju u posebne kategorije ličnih podataka.

Istim članom Zakona je propisano da je kontrolor svako javno tijelo, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugo tijelo koji samostalno ili s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa, dok obrada osobnih podataka podrazumijeva bilo koju radnju ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unos, organiziranje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjenu, uzimanje, savjetovanje, korištenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje.

Dakle, Nadležna tijela na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući entitetske i županijeske stožere civilne zaštite i druga tijela koja djeluju u izvanrednoj situaciji u vezi s pandemijom virusa korona su kontrolori koji vrše obradu osobnih podataka osoba koje su pozitivna na virus korona te osoba kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije.

Zakonom je propisan princip koji obavezuje kontrolora da lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način, što podrazumijeva obradu ličnih podataka na osnovu zakonskog propisa koji se primjenjuje u određenoj oblasti i da je obrada neophodna za ostvarivanje svrhe koja se želi postići.

Podaci o zdravstvenom stanju građana spadaju u posebnu kategoriju osobnih podataka i kao takvi imaju i posebnu mjesto u Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Zakonom je zabranjena obrada posebnih kategorija osobnih podataka, osim izuzetaka propisanih u stavu (2) istog člana Zakona, kojim je regulirano da je obrada posebne kategorije osobnih podataka dopuštena ako je to od posebnog javnog interesa ili u drugim slučajevima propisanim zakonom. U ovim slučajevima zakon mora sadržavati konkretne odredbe o adekvatnim mehanizmima zaštite.
Zaštita ličnih podataka ne sprečava nadležne organe da preduzimaju mjere i aktivnosti u borbi protiv pandemije virusa korona. Međutim, na nadležnim tijelima je da i tom prilikom osiguraju zakonitu obradu osobnih podataka.

Javno objavljivanje ličnih podataka osoba koje su pozitivne na korona virus te osoba kojima su izdane naredbe o izolaciji i samoizolaciji, a koja ne krše izdane naredbe, ne može se opravdati javnim interesom. Naročito se ne može opravdati objavljivanje podataka na način kao što su to pojedini javna tijela učinila.

Objavljivanje podataka o svim osobama koja su pod mjerama može narušiti povjerenje u zdravstveni sustav. Da bi se pacijent obratio lječniku i sa njim podijelio informacije, koje se tiču njegovog zdravstvenog stanja, potrebno je da bude uvjeren da će te informacije liječnik čuvati kao profesionalnu tajnu i da neće biti upotrijebljeni ni u jednu drugu svrhu osim u koju su prikupljeni, tj. za liječenje. Sama mogućnost da okolina u kojoj živi pacijent može doći do ovih informacija može osobu odvratiti da se obrati stručnoj osobi. To nepovjerenje može imati za posljedicu, kada su u pitanju prenosive bolesti, do širenja bolesti na druge osobe čime je bitno ugrožen i javni interes da se spriječi širenje bolesti.

Osim toga, objavljivanje osovbnih podataka o osobama koje poštuju izdane naredbe o izolaciji i samoizolaciji, može dovesti do stigmatizacije istih od šire društvene zajednice i u krajnjem slučaju do nasilja i napada na život.

Imajući u vidu navedeno, Agencija je utvrdila da javno objavljivanje osobnih podataka osoba koje su pozitivne na virus korona i osoba kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije, a iste nisu prekršila izdate naredbe, nije u skladu sa principom pravičnosti i zakonitosti.

 

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

+387 (0) 62 349 560

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2019 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17